เซ็น กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็น หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

Categories : Stock Market, ESG News

Public : 10/14/2022

 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจบริการด้านอาหารของประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 170 บริษัท

คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้ทางเซ็น กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการให้ความสำคัญในการปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับทุกบริษัทรวม 19 หมวด ซึ่งจะมีตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจด้วย โดยทางเซ็น กรุ๊ป ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ โดยมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินผ่าน 50% ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย รวมถึงการผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด