ประธานกรรมการสมาคมแบงก์รัฐ บรรยายเรื่อง “Sustainable Banking” ในงานอบรมหลักสูตร ผู้กำกับดูแลการปฎิบัติงานของแบงก์รัฐ

Categories : Update News, Finance

Public : 10/15/2022
 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Banking” ภายในงานอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน อาทิ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับ Operation การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายของความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1.ด้านเศรษฐกิจ (Economy) การสร้างความแข็งแรงในด้านผลการดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินขององค์กร 2.ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.ด้านสังคม (Social) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และ 4.ด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น