“365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” Kick off รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

Categories : Update News, Insurance

Public : 10/17/2022

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

“365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” Kick off รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมพิธี เปิดวาระสำคัญของจังหวัด “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” Kick off รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ สนามหน้าศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ดำเนินการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนหมวกนิรภัยราคาพิเศษ ต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน เพื่อรณรงค์กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

สืบเนื่องมาจากข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึง 298 ราย และในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 190 ราย ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากรถจักรยานยนต์ จึงเท่ากับมีผู้เสียชีวิตในแต่ละวันๆ ละเกือบ 1 คน หากตลอด 365 วัน ถ้าไม่มีมาตรการที่เข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง จะยิ่งทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เรื่องการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนนการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว จังหวัดนครสวรรค์ จึงกำหนดให้เป็นวาระสำคัญในทุกๆ วัน ตลอด 365 วัน ทุกคนต้องปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมาตรการ ทั้งการเพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการรับรู้ของคนในพื้นที่ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการแก้ไขจุดเสี่ยงด้านกายภาพของถนน และมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย มีการมุ่งเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กรและผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

นอกจากนี้ยังมีการจัด kick-off รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้น โดยมีการปล่อยขบวนรถร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยเริ่มต้นรณรงค์บนถนนต้นแบบของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ถนนสวรรค์วิถี ตั้งแต่สี่แยกเดชาติวงศ์ ถึงสามแยกสะพานดำ ต่อเนื่องถนนต้นน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ตลาดศรีนครถึงใต้สะพานเดชาติวงศ์ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครสวรรค์ ได้ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัยและจำหน่ายในราคาพิเศษต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน รวมถึงหมวกรองในก่อนใส่หมวกนิรภัยให้กับตัวแทนผู้ขับขี่ขบวนรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากภาคเอกชนเพื่อส่งต่อให้สถานศึกษาในพื้นที่ภาคีเครือข่าย

“365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนนไปพร้อมๆ กัน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน