ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 ดอกเบี้ยสูงไม่เสียภาษี

Categories : Update News, Finance

Public : 10/19/2022

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยแรงจัดใหญ่..ไม่เสียภาษี  " เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 "  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี** เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.76% ต่อปี

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565

     

ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7

เงื่อนไขการฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
  • เมื่อฝากครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 7 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

  • ร้อยละ 0.65 ต่อปี

เงื่อนไขการถอน

  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ภาษี ณ ที่จ่าย

  • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
  • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

  • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้