ก.ล.ต.ไทย – ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีส่งเสริมนวตกรรมการเงิน

Categories : Update News, Stock Market

Public : 10/19/2022
 

ก.ล.ต. ไทย – ก.ล.ต. ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีในการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Dubai Financial Services Authority (DFSA) เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีสำหรับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการให้บริการทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล (RegTech) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ DFSA ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน ตลอดจนพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีในตลาดทุนของทั้งสองประเทศ

Mr. Ian Johnston, Chief Executive, DFSA กล่าวว่า “ด้วยพัฒนาการในภาคบริการทางการเงินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยงานกำกับดูแลจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างสองประเทศ DFSA เชื่อมั่นว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่าง DFSA และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินทั่วโลกจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการริเริ่มสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองประเทศสามารถก้าวทันพัฒนาของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้ MoU ฉบับนี้ยังเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ในการยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำซึ่งรวมถึง DFSA อีกด้วย ก.ล.ต. เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่าง DFSA และ ก.ล.ต. จะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการกำกับดูแลตลาดทุนของทั้งสองประเทศ”