ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP เพื่อให้การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนมีประสิทธิภาพ

Categories : Update News, Stock Market

Public : 10/20/2022
   

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือ “หุ้น PP” เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศการเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทจดทะเบียนให้การระดมทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือนัดประชุมให้ผู้ลงทุนประกอบการตัดสินใจ โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอ มีสาระสำคัญดังนี้

(1) ยกเลิกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. โดยยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในกรณีที่มีนัยสำคัญ

(2) ปรับปรุงให้รองรับกรณีการนำหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO)** มาเสนอขาย PP ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และเพิ่มความคล่องตัวแก่บริษัทจดทะเบียนให้สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

(3) ปรับปรุงการคำนวณหาราคาตลาดซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างในหลายกรณี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=839 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 _________________________

หมายเหตุ: *Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนโดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง **การเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO) คือ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ