ธนาคารไทยเครดิต จัดโครงการ“ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก”

Categories : Update News, PR News

Public : 10/20/2022

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  สร้างโครงการ“ใครไม่เห็น เราเห็น...เติมฝันโรงเรียนเล็ก” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม.

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ และคณะผู้แทนจากหน่วยงาน เป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในโครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น...เติมฝันโรงเรียนเล็ก” เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัด หรือขาดแคลนหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

ธนาคารจึงเติมฝัน ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกาย และอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในวัยนี้ พร้อมจัดกิจกรรมควบคู่กับการสันทนาการที่มุ่งเน้นการวางพื้นฐานด้านการใช้เงินให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ มีวินัยทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป โดยนำทีมวิทยากรฯ จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ “ตังค์โต Know-how” ซึ่งเป็นหลักสูตรความรู้ทางการเงินของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ที่ได้รับการรับรองจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะช่วยให้รู้วิธี “หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์” เพื่อให้ทุกคนมองเรื่องเงินเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และประยุกต์ใช้ได้จริง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยที่เป็นรากฐานของสังคม ธนาคารจึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำแนวคิดของธนาคาร คือ “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” อันหมายถึงการให้ความสำคัญกับทุกคน รวมถึงเยาวชนเหล่านี้ที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น