WHAUPติดดัชนี THSI

Categories : Stock Market

Public : 10/21/2022

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์WHAUP ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2022 : THSI) กลุ่มทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย              โดย WHAUP เป็น 1ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด                 ในกลุ่มทรัพยากร ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)

 “การได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่กับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งแนวคิดดังล่าวถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ