รมว.คลัง เอเปค ชูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน

Categories : Update News, Finance

Public : 10/22/2022

รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการเงินที่ยั่งยืน:บทบาทของความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค” ในการประชุมหารือโต๊ะกลมระหว่างสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคและเครือข่ายการพัฒนาเพื่อการเงินที่ยั่งยืน ย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับของบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ของตลาดทุนทั้งระบบ

   

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมเสวนาในการประชุมหารือโต๊ะกลมระหว่างสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และเครือข่ายการพัฒนาเพื่อการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance Development Network: SFDN) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการเงินที่ยั่งยืน:บทบาทของความร่วมมือภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค

     

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงหัวข้อหลักของการดำรงตำแหน่งเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” โดยประเทศไทยมีประเด็นสำคัญของกรอบการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน (Advancing Digitalization, Achieving Sustainability) เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นในอนาคต

 

สำหรับการขับเคลื่อนการเงินที่ยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับของบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ของตลาดทุนทั้งระบบ โดยการใช้เครื่องมือทางด้านการเงินและการคลังการวางรากฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจสีเขียวตามนิยามเดียวกันและการสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อดึงดูดการลงทุนสู่โครงการที่ให้ความความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล(Environment, Social, Governance: ESG)รวมทั้งการหาแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหาแหล่งทุนของภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เพื่อระดมทุนไปใช้ในโครงการเพื่อการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำถึงการส่งเสริมให้มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการระดมทุนเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ภูมิทัศน์ภาคการเงินรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป