ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

Categories : Update News, ESG News

Public : 10/25/2022

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยธนาคารและลูกค้าประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบองค์ผ้า พระกฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบเนื่องไป

   

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2565   วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมในพิธีว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม วัดโสธรวราราม วรวิหาร ซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา จำนวน 248 รูป

  ธอส.ถวายผ้ากฐิน

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนเงิน 3,389,700 บาท และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงลูกค้าประชาชนทั่วไปได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวร 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธร วรารามวรวิหาร โรงเรียนวัดโสธร วรารามวรวิหาร และโรงเรียนบ้านหนองโสน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ของธนาคารในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการศึกษา