ครม.สั่งขยายเวลายกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชนเฉพาะ  ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ถึงสิ้นปี 68

Categories : Update News, Wealth

Public : October 26, 2022

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับวิสาหกิจชุมชนเฉพาะ   ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินปีละ 1.8 ล้านบาท จากเดิมที่จะสิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

 

นายวินิจ  วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  หลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ .. (.. ....) (ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชน) เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งต้องจดทะเบียนและได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร และมีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวออกไปอีก ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ มกราคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖8”

    กรมสรรพากร    

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่าวิสาหกิจชุมชนนั้น ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการจ้างงานในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับวิสาหกิจชุมชนออกไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่วิสาหกิจชุมชนแล้ว ยังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย