ออมสิน หนุนเอสเอ็มอีดัน สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ดอกเบี้ยต่ำช่วยเติมทุนกิจการ

Categories : Update News, Finance

Public : 10/27/2022

ธนาคารออมสิน ออก สินเชื่อธุรกิจรายย่อย  เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ดังนี้

1) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

2) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

3) เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

 

สินเชื่อธุรกิจรายย่อยธนาคารออมสิน

 

กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย

อัตราดอกบี้ย 

ดอกเบี้ยต่ำ 6 เดือนแรก 3.99% (MRR - 2.255) ต่อปี

เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

หลักประกัน

1) ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2) ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ค้ำประกัน