HENG ได้รับการประเมิน CG Rating ระดับ 5 ดาว 

Categories : PR News

Public : 10/28/2022

 

 

เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัทฯ ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้านรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจโดยตลอด งานนี้จึงไม่แปลกใจเลย ที่เพียงปีแรกหลังจาก HENG เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ ดาว หรือระดับ ดีเลิศ ด้วยคะแนนสูงกว่า 90% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) มาสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ถือหุ้น HENG ทุกคน และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน