กองทุนประกันชีวิตร่วมโครงการ OIC Be Smart First Jobber มุ่งให้ความรู้นิสิตนักศึกษา

Categories : Update News, Insurance

Public : 10/28/2022

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ OIC Be Smart First Jobber ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจุดประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นิสิตนักศึกษาจบใหม่ ให้สามารถนำความรู้ด้านการประกันภัยไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวันและในอนาคตต่อไป ซึ่งจะมีกำหนดการลงพื้นที่รุกประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

    • ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ อาคาร KX - Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
    • ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
    • ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
    • ครั้งที่ 4 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานกองทุนประกันชีวิตได้ออกบูธประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมงานดังกล่าว