ผู้ถือหุ้น MC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปีบัญชี 2564/2565 หุ้นละ 0.60 บาท

Categories : Stock Market, PR News

Public : 10/28/2022

 

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการบริษัท นางสาวสุณี เสรีภาณุ                             ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนามส์ ริชาร์ด อมตวิวัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        และนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                    หรือ “MC” องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

 

โดยที่ประชุมสรุปลการดำเนินงานประจำปีบัญชี2565 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.60 บาท                    โดยได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลดำเนินงานครึ่งแรกปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือจ่าย       

            สำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.28 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผล (Record date) วันที่ 4พ.ย.2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3พ.ย.2565 และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น                           ในวันที่ 25 พ.ย.2565

ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีบัญชี 2565/2566                มุ่งขยายสาขา MC Outlet และมองหกาสการเข้าลงทุนใหม่ๆ จากกระแสเงินสดที่มีในมือกว่า                   2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ พรเอมให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นถึงทิศทางธุรกิจ                              ปีบัญชี2565/2566 มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่งเที่ยวที่ดีขึ้นภายหลังการเปิดประเทศและมั่นใจจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิให้อยู่ในเลข 2 หลัก                ได้อย่างต่อเนื่อง