ไทยพัฒน์ เข้าร่วมเป็นสถาบันสนับสนุนหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนขององค์การสหป ระชาชาติ เพื่อส่งเสริม ESG ในธุรกิจประกันภัยไทย

Categories : Update News, ESG News

Public : 10/28/2022
 

สถาบันไทยพัฒน์หนึ่งในองค์กรผู้นำการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social and Governance: ESG) และความยั่งยืนของกิจการในประเทศไทยเข้าร่วมในหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนภายใต้ข้อริเริ่มด้านการเงินของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP Finance Initiative) มุ่งเพิ่มแรงผลักดันในอุตสาหกรรมต่อเรื่อง ESGรองรับการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ข้อริเริ่มด้านการเงินของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP FI)ได้เชื่อมร้อยองค์การสหประชาชาติกับสถาบันการเงินทั่วโลกในการกำหนดวาระด้านการเงินที่ยั่งยืนและสร้างกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญระดับโลกในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเงินรับมือกับความท้าทายต่อประเด็น ESG ในระดับสากลกรอบความยั่งยืนที่ UNEP FI ได้ริเริ่มและร่วมจัดทำ ประกอบด้วย

 หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking: PRB)ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ปัจจุบัน มีธนาคารกว่า 300 แห่งมีสัดส่วนเกือบครึ่งของอุตสาหกรรมธนาคารในโลก เข้าร่วมลงนาม

 หลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (Principles for Sustainable Insurance: PSI) เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2555 โดย UNEP FI ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 200 รายรวมบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ของโลก (คิดเป็น 33% ของเบี้ยประกันภัยรวมทั่วโลก)ในบรรดาข้อริเริ่มที่จัดทำขึ้น PSIนับเป็นแนวทางของอุตสาหกรรมในการผนวกการพิจารณาความเสี่ยงด้าน ESGครอบคลุมทั้งธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัย

 หลักการลงทุนที่รับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2549 โดยความร่วมมือระหว่าง UNEP FI และ UN Global Compact ปัจจุบันมีผู้ลงทุนสถาบันราวครึ่งโลก (มีขนาดสินทรัพย์รวมกันราว 83 ล้านล้านเหรียญ)เข้าร่วมลงนามกรอบดังกล่าวข้างต้น ได้กลายเป็นบรรทัดฐานด้านการเงินที่ยั่งยืนเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดมาตรฐานและช่วยให้มั่นใจว่าระบบการเงินภาคเอกชนดำรงบทบาทอย่างเต็มศักยภาพในการสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั่วโลกในปี ค.ศ.2015

“ในนามของ UNEP FI เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะสถาบันสนับสนุนรายใหม่ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ด้วยคำมั่นนี้เป็นการแสดงออกถึงภาวะผู้นำภาคองค์กรและภาวะผู้ดูแลความยั่งยืน และเราแน่ใจว่าสถาบันไทยพัฒน์ สามารถสนับสนุนการประกันภัยที่ยั่งยืนและจะเป็นผู้นำในการขับเน้นความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน” นายเอริก อัชเชอร์หัวหน้าหน่วยงาน UNEP FI กล่าว

การประกันภัยที่ยั่งยืน เป็นแนวดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่ซึ่งกิจกรรมทั้งปวงในสายคุณค่าประกันภัย รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียถูกดำเนินการอย่างรับผิดชอบและคาดการณ์ล่วงหน้า ด้วยการระบุ การประเมิน การบริหารและการเฝ้าสังเกตความเสี่ยงและโอกาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็น ESG ทั้งนี้ การประกันภัยที่ยั่งยืน  มุ่งที่จะลดความเสี่ยง พัฒนาการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ปรับปรุงผลประกอบการทางธุรกิจและสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ไทยพัฒน์ มีประสบการณ์ที่ยาวนาน นับแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542ในการจัดแพลตฟอร์มและความรู้ด้านความยั่งยืนของกิจการและแนวปฏิบัติด้าน ESG ให้แก่บริษัทและองค์กรหลายแห่งในประเทศเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าเป็นสถาบันสนับสนุนหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (PSI)เราให้คำมั่นที่จะสร้างคุณค่าด้าน ESG ผ่านหลักการ PSI ให้กับลูกค้าธุรกิจของเราและจะช่วยสร้างเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าว

หลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (PSI) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2012ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20)โดยได้รับการลงนามรับรองจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเหล่าบรรดาซีอีโอในอุตสาหกรรมประกันภัยก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันขนานใหญ่ระหว่างองค์การสหประชาชาติและแวดวงอุตสาหกรรมประกันภัย ปัจจุบัน มีองค์กรสมาชิกที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ กว่า 200 รายทั่วโลก ประกอบด้วยบริษัทผู้ลงนามเป็นภาคี PSI จำนวน 132 แห่ง (ถือเบี้ยประกันภัยรวมทั่วโลกอยู่ราว 33%) และสถาบันสนับสนุน PSI อีกจำนวน 97 แห่ง