SCGP รับ 2 รางวัลเกียรติยศ SET Awards 2022 สร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยมและต้นแบบองค์กรยั่งยืน

Categories : Uncategorized, Stock Market

Public : 10/31/2022

 

นายวิชาญ จิตร์ภักดี (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายดนัยเดช เกตุสวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน             บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เป็นตัวแทนรับมอบ รางวัล SET Awards 2022 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards จากนวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลส เพื่ออุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวัสดุชีวภาพขั้นสูงที่ช่วยให้กระดาษแข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากพืช และส่งมอบคุณค่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Best Sustainability Awards ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการลงทุนด้าน Green Technology เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในการรวบรวมกระดาษใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCGP ในการมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐาน และสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และโลกอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ