เซ็น กรุ๊ป คว้า CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 2

Categories : PR News

Public : 10/31/2022

เซ็น กรุ๊ป คว้า CGR ดาว ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 2

พร้อมชูศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยคะแนนการประเมินสูงถึง 96%

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจบริการด้านอาหารของประเทศไทย นำโดย คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปีนี้ เซ็น กรุ๊ป ได้รับคะแนนการประเมินสูงถึง 96% สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนความยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินงานของบริษัทที่ครอบคลุมมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน