ธอส. ออกเงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.11 % ต่อปี

Categories : Update News, Finance

Public : 11/01/2022

ธอส. ออกเงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้ผลตอบแทนแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี ให้ผลตอบแทน 2.11 % ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มทางเลือกในการออมให้กับประชาชน จึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี แบ่งเป็น ตั้งแต่วันเปิดบัญชี-วันที่ 30พฤศจิกายน 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 1 ธันวาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567-2 มีนาคม 2568 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 2.11% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565

  ธอส. เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy