สรรพากรเชื่อมข้อมูลค่าซื้อ RMF และ SSF ลดภาระผู้เสียภาษีเก็บหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

Categories : Update News, Finance

Public : 11/01/2022

กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) แจ้งใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้ซื้อหน่วยลงทุน ให้ส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดิ โดยไม่ต้องเก็บหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อส่งกรมสรรพากรอีกต่อไป

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ยกระดับบริการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 แก่ผู้เสียภาษีด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อน/ยกเว้นภาษีกับหน่วยงานภายนอก มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาฯ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยผู้เสียภาษีต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อน/ยกเว้นต่อบริษัทประกัน ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 2565 กรมสรรพากรได้ดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF โดยเริ่มใช้กับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2565 ที่มีกำหนดการยื่นแบบเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566 ด้วยการกำหนดให้การซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 แทนการส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

 

กรมสรรพากร

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าซื้อหน่วยลงุทน RMF และ SSF ที่กรมสรรพากรได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผ่านระบบ My Tax Account ซึ่งเป็นระบบที่แสดงข้อมูลเงินได้ ค่าลดหย่อน และรายการยกเว้นภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากรได้เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก และได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ในรูปแบบ Pre-Fill

นอกจากนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบและแนวทางเดียวกันกับมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระในการเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางภาษีแบบ Paperless”