“ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับ “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”  ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Categories : Update News, PR News

Public : 11/03/2022
  นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)” ให้กับผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรีไซเคิล(RCP) เพื่อผลิตกระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนกล่องลูกฟูกในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ใส่ใจต่อปัญหาภาวะโลกร้อน  และพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)  โดยมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการมอบครั้งนี้  ณ ห้อง CAA TGO ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ