ธอส. รับรางวัล ITA Awards คว้าอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 6 ปีติดต่อกัน

Categories : Update News, Finance

Public : 11/03/2022

ธอส. รับรางวัล ITA Awards ประจำปีงบประมาณ 2565  ด้วยคะแนนการประเมินสูงที่สุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Awards) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดย ธอส. ได้ผลประเมินที่ 99.92 คะแนน อยู่ในระดับ AA ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 8,303 หน่วยงาน และถือเป็นคะแนนสูงที่สุดที่ธนาคารได้รับนับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมิน ITA เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ความร่วมมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานกำกับดูแล มีความเชื่อมั่นต่อ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง

  ธอส. รับรางวัล ITA AWARD