AYUD-AAGIรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกCAC

Categories : Insurance, PR News

Public : 11/07/2022

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (AAGI)รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

 

มร.โทมัส วิลสัน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และมร.ลาร์ส ไฮบุทสกี้ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ในโอกาสที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่สามหลังจากได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2016 ภายใต้โครงการ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC โดยเป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ