แม็คโคร รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards องค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

Categories : PR News

Public : 11/08/2022
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles Award (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender-Inclusive Workplace category) ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญการดำเนินงานที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 5 เรื่อง Gender Equality ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ แม็คโคร ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับ “คน” หรือ “พนักงาน” ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี ด้วยการยึดหลักปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม ตลอดจนยกระดับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไปยังพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย รางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WeEmpowerAsia จัดขึ้นโดย UN Women หรือ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง สหประชาชาติ ภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women's Empowerment Principles (WEPs) ซึ่งประกอบด้วยกรอบปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ ในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า และชุมชน รวมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม