BKI ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาวติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/09/2022

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาวติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน