TISCO คว้ารางวัลเกียรติยศ เวที SET Awards 2022

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/10/2022
 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มทิสโก้ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลจากเวที SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกอบด้วย

1.รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000 – 100,000 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า

2. รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Excellence Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่น โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาเป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Deal of the Year Awards) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินธุรกรรมในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ซึ่งมอบให้แก่บล.ทิสโก้

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งหมดดังกล่าวนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทิสโก้สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น สะท้อนได้ถึงการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างการเติบโตในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการคำนึงถึงการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน”

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท กลุ่มทิสโก้

2. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้

3. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

4. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มทิสโก้