ก.ล.ต. ให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 11/12/2022

ตามที่ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ให้พักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ ยังสั่งให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ นั้น

เนื่องด้วยกำหนดการพักชำระหนี้ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ใกล้จะครบระยะเวลาในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้มีหนังสือให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ดังกล่าว โดยนำส่ง ก.ล.ต. และแจ้งให้ลูกค้าของ Zipmex ทราบด้วย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ Zipmex เช่น เพจเฟซบุ๊กของบริษัท เป็นต้น ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือถึง Zipmex เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ให้พิจารณาจัดตั้ง creditor committee ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้