ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รับรางวัล “ Investors’ Choice Award ประจำปี 2565 ” ต่อเนื่องปีที่ 15  การันตีคุณภาพ

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/15/2022

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัล "Investors’ Choice Award ประจำปี 2565"  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15  จาก คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รางวัล "Investors’ Choice Award”  เป็นรางวัลแห่งความอุตสาหะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเมินคุณภาพ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเน้น 2 เรื่องหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหน่วย จาก 5 ข้อ ของการนำไปประเมินระดับคะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย เพื่อ เทียบเคียงกับตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โดย บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 15  ซึ่งในปีนี้มีเพียง 4 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องกันถึง 15 ปี โดยมีคุณนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ  คุณณาศิส ประเสริฐสกุล คุณวิบูลย์ เฟื่องพานิชเจริญ  คุณอาคม ไม้ดัดจันทร์ ผู้บริหารจาก บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย