ก.ล.ต. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตลาดทุน มอบทุนปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 3 ทุน

Categories : Update News, PR News

Public : 11/16/2022
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านตลาดทุนในระดับปริญญาเอก โดยมอบทุนปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 สาขา Economics หรือ Finance จำนวน 2 ทุน และสาขากฎหมาย จำนวน 1 ทุน ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน ให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าทันและสอดคล้องกับการเติบโตด้านตลาดทุนและเศรษฐกิจของโลกรวมถึงของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรู้ด้านตลาดทุน ซึ่งตอบสนองภารกิจของ ก.ล.ต. และสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 30 ปี ในปี 2565 ก.ล.ต. จึงมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับปีการศึกษา 2566 ให้แก่บุคคลภายนอกหรือพนักงาน ก.ล.ต. รวมจำนวน 3 ทุน แบ่งเป็น สาขา Economics หรือ Finance จำนวน 2 ทุน และสาขากฎหมาย จำนวน 1 ทุน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ในการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนปริญญาเอกทั้ง 3 ทุน   ก.ล.ต. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://scholar.ocsc.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th