ทิสโก้ ส่งมอบห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน “ทิสโก้ร่วมใจ 9” แก่โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี

Categories : Update News, PR News

Public : 11/16/2022
 

กลุ่มทิสโก้ นำโดย คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พันธมิตรและผู้สนับสนุน ร่วมส่งมอบห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน “ทิสโก้ร่วมใจ 9” ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยปรับปรุงให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System : ECS) โดยขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น 13 เท่า จากขนาดเดิม 75 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 1,012 ตารางเมตร รวมมูลค่าการก่อสร้างจำนวน 17,291,500 บาท โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุข จ.นนทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อลดความแออัดแล้ว ยังช่วยจัดแบ่งพื้นที่ระบบคัดแยก ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามระดับอาการ พร้อมติดตั้งชุดรวมเครื่องมือแพทย์ชนิดแขวนเพดาน เชื่อมต่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ปลั๊กไฟฟ้า ชั้นวางอุปกรณ์ และแขนจับยึดเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉินโดยเฉพาะ (Ceiling Pendant) นับเป็นการเตรียมการจัดสถานพยาบาลตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข รองรับการขยายตัวของพื้นที่ ที่พักอาศัยที่จะเติบโตคู่ขนานไปกับระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจรอบกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่ อ.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ที่โดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลประมาณ 120 - 180 คนต่อวัน

โครงการทิสโก้ร่วมใจเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้าน ESG ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อร่วมพัฒนาทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี โดยจัดสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับโครงการ “ทิสโก้ร่วมใจ 9” นี้ จะช่วยมอบโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความแออัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ โดยกลุ่มทิสโก้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ดำเนินโครงการร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)