BBL คว้ารางวัลธนาคารยอดเยี่ยม “Best Sub-Custodian Bank in Thailand”

Categories : Update News, Finance

Public : 11/21/2022

นางสาวพัณณิดา ไพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล "ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย" หรือ "Best Sub-Custodian Bank in Thailand" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 (ปี 2551 - 2565) จาก Mr.Richard Scholtz, Managing Director, Europe, the Middle East and Africa, Global Finance Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำ โดยธนาคารกรุงเทพผ่านทุกเกณฑ์ประเมิน ตามหลักการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย คุณภาพการให้บริการ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ศักยภาพในการขยายธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน ระบบเทคโนโลยีรองรับที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและทันสมัย รวมถึงการจัดการดำเนินงานตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

ในแต่ละปี Global Finance จะคัดเลือกสถาบันการเงินที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อรับรางวัลซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานความเป็นเลิศที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ สำหรับ รางวัล "Best Sub-Custodian Bank in Thailand" เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเลิศและศักยภาพของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของไทย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ยกระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการในทุกด้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองทุกความต้องการ และมีความปลอดภัยขั้นสูง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของทางการ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (SEC 17F-5 และ 17F-7) โดยสามารถให้บริการรับฝากทรัพย์สินเต็มรูปแบบ ทั้งกับสถาบันการเงินต่างประเทศ และสถาบันการเงินไทย ผ่านหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย โดยเป็นธนาคารแห่งเดียวที่สามารถให้บริการรับฝากทรัพย์สินในสปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2559