PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน”

Categories : Update News, ESG News

Public : 11/21/2022

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุภาพชีวิตชุมชนพีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

เริ่มต้นอีกครั้งกับกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" ที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน อยู่ดีมีสุข”โดยครั้งนี้พีทีจี ได้นำพนักงาน รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมันพีทีในพื้นที่ และคลังน้ำมันพีทีลำปาง มาร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจกายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัลำปาง เพื่อให้เยาวชนและชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลปงแสนทองจำนวน 11 หมู่ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

      นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ั้งนี้ว่า PTG เราดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับค ไทยมายาวนานกว่33 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งรวถึงสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง เพราะเราอยากเห็ คนไทย อยู่ดีมีสุขซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่จัดเราจัดในพื้นที่ชุมชนรอบๆคลังน้ำมันพีทีได้มาอาศัยอยู่ โดยลังน้ำมันพีทีลำปาง เราอยู่ร่วมกับชุมชนตำบลปงแสนทองมายาวนาน เราเลยมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่ จะสร้างสรรค์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โครงกาPT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”

ซึ่งโครงการ PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”เราได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจาก พีที ชุมชนตาสว่าง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 2,300 คน และที่ปงแสนทองเราจะเพิ่มอีกจำนวน 500 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง จำนวน 4 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กันักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 2,000 บาท

มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้อง ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 4สถานศึกษา

ทั้งนี้พีทีจี ยังมีการมอบโรงเพาะเห็ดเพื่อน้องพร้อมพันธุ์เชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 200 ก้อน และโรงเลี้ยงกบเพื่อน้อง พร้อมกบ จำนวน 200 ตัว และอาหารกบ ให้กับโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมืองเพื่อให้ทางโรงเรียนได้นไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันในอนาคต

พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลกว่า 3,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้าในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตต่อไป

สนับสนุนพัฒนาการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ราย ละกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชมชนกํบ PT ปลูกป่าสร้างปอด ปลไม้กินได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณศาลาประชาคมหมู 6จำนวน 200 ต้น รวมถึงมกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้กินได้ กว่า 300 ต้นเพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุสุขกาย สุขใจ สังคมอย่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข