ไทยสมุทร เสริมศักยภาพด้านกลยุทธ์ให้กับผู้บริหาร ในหลักสูตร “A (Modified) Gear Up Approach”

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/22/2022

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) นำทีมผู้บริหาร ร่วมสัมมนาในหลักสูตร "A (Modified) Gear Up Approach" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strategic Planning, Sustainable Strategy และProject Management ร่วมให้ความรู้ เสริมศักยภาพ และวิธีคิดในการจัดการธุรกิจด้วย 10 Concepts แนวคิดกลยุทธ์ใหม่ Business Strategy Essential ระดับสากล พร้อมจัด Workshop เพื่อให้ร่วมคิดและลงมือทำไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับทีมผู้บริหาร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของธุรกิจประกันชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นำการเติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริงมาสู่องค์กรต่อไป  ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท