TISCO รับ 3 รางวัล “ดีเด่น” องค์กรต้นแบบความยั่งยืนปี 2565

Categories : Update News, ESG News

Public : 11/23/2022
 

 บริษัทในกลุ่มทิสโก้ รับ 3 รางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ประเภท “ดีเด่น" ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “การสร้างโอกาสให้ชีวิต” ที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และนายฉัตรวัชร์ ฉัตรวุฒิสิริพล (ขวา) หัวหน้าลูกค้าส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ

 

ทิสโก้ เข้าร่วมโครงการนี้นับตั้งแต่ปี 2560 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2565 ทิสโก้มีการจ้างงานคนพิการทั้งสิ้น 53 คน โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทั้งการจ้างงานโดยตรงตามมาตรา 33 และการสนับสนุนอาชีพผู้พิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการจ้างงานผ่านหน่วยงานสาธารณกุศลต่าง ๆ ได้แก่ สภากาชาดไทย และศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่น เช่น การสั่งของที่ระลึกมาใช้ในกิจกรรมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีนโยบายในการจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น