บล.ไอร่า ยืนยันปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/24/2022
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่า ได้ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการซื้อชายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) โดย

1. บริษัทมีกฎเกณฑ์และได้ทำความรู้จัก (KYC) ลูกค้าทุกรายก่อนให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการในเรื่อง Enhanced KYC ทุกประการ

2. ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทของลูกค้านั้น บริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหุ้นธุรกรรมในบัญชีถูกต้อง และเป็นการซื้อขายในลักษณะปกติ ของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงาน STR ครบถ้วน อีกทั้งยอดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (net settlement) ไม่ได้มีจำนวนสูงมากอย่างที่เป็นข่าว

3. บริษัทได้ดำเนินการระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าทันทีที่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และอายัดทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่ ตามคำสั่งอายัดของสำนักงาน ปปง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ทันที

บริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่า การซื้อขายนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบทางการเงินใด ๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ไทย