“ตลาดหลักทรัพย์ฯ รีไซเคิลกระดาษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

Categories : Stock Market, ESG News

Public : 11/24/2022

กีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับมอบกระดาษ AIDEA Green ในโครงการ “กระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่” จาก ดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งกระดาษใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกับ SCGP Recycle คิดเป็นจำนวน 19,000 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 323 ต้น และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 107,800 kgCO2eq สำหรับกระดาษที่ได้รับนำมาใช้ทดแทนกระดาษในสำนักงานได้นานกว่า 1 เดือน