ธอส. เปิดตัวเงินฝาก ECO Savings ดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี

Categories : Update News, Finance

Public : 11/28/2022

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารที่สนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุด กับ “เงินฝาก ECO Savings” ให้ผลตอบแทนสูงด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษถึง 1.75% ต่อปี สำหรับผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศของธนาคาร

ธอส. เงินฝาก ECO Savings

ทั้งนี้  เงินฝากดังกล่าวถือเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอยู่เย็น เป็นสุข ได้แก่ โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข ปี 2565, สินเชื่อบ้าน Solar Roof, สินเชื่อบ้านอยู่สบาย By SCG Heim ปี 2565  รวมถึงลูกค้าที่รับเอกสารใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้ หรือหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี หรือหนังสือรับรองหักภาษีเงินฝาก ณ ที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวผ่านทาง Application GHB ALL และ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2566 (เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น) พิเศษ!! อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา