ครม. ไฟเขียวรีดภาษีขายหุ้น เตรียมประกาศใช้กลางปีหน้าเริ่มที่ 0.055%

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/30/2022

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ตลาดหุ้น

สาระสำคัญคือ การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในอัตรา 0.11% โดยในปีแรกจะจัดเก็บในอัตราเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ 0.055% โดยจะให้เวลาเตรียมตัว 3 เดือนก่อนเริ่มเก็บจริง คาดว่า หลังจาก ครม.รับหลักการแล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ และเริ่มเก็บที่อัตรา 0.055% ในช่วงเดือน มิ.ย. 2566 ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มราว 9,000 ล้านบาท และเก็บตามอัตราที่ 0.11% เริ่ม 1 ม.ค. 2567 ส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มราว 1.5 - 1.6 หมื่นล้านบาท