ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ เป็นปีที่ 2 และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 3 ปีซ้อน”

Categories : Update News, PR News

Public : 11/30/2022

ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่น ๆ เป็นหลัก และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (DG Awards 2022) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดย ก.ล.ต. ยึดหลักการให้บริการ “เข้าถึงไว เข้าใจง่าย ได้ผลเร็ว”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางอโนทัย ภิญโญวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ก.ล.ต. เข้าร่วมรับมอบรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดย ก.ล.ต. เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่น ๆ เป็นหลัก ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินรัฐบาลดิจิทัล 1,889 หน่วยงาน รวมทั้งได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

“ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับในการนำดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดจากผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลของ ก.ล.ต. (SEC Digital Services) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยึดหลักการให้บริการ ‘เข้าถึงไว เข้าใจง่าย ได้ผลเร็ว’ โดยให้บริการรับรายงานและคำขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (e-Submission) และได้ริเริ่มแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Infrastructure) ของตลาดทุนที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เช่น Distributed Ledger Technology (DLT) มาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการและรองรับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน รวมทั้ง ได้นำข้อมูลมหัต (Big Data) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย และช่วยลดความเหลื่อมล้ำและขยายการเข้าถึงสำหรับผู้ระดมทุนรายเล็กโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของตลาดทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต กล่าว

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้สร้างเครื่องมือคุ้มครองผู้ลงทุนในรูปของแอปพลิเคชัน เช่น SEC Check First และ SEC Bond Check เพื่อช่วยค้นหาผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. รวมถึงการให้บริการข้อมูลเปิดตลาดทุน (www.sec.or.th/secopendata) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้จริง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนตลาดทุนอย่างยั่ง