EXIM BANK คงอันดับเครดิตภายในประเทศระดับ AAA(tha) เป็นปีที่ 17

Categories : Update News, Finance

Public : 12/01/2022

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ที่ 'AAA(tha)' เป็นปีที่ 17 ติดต่อกัน โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในบทบาทของธนาคารที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ในมิติการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงกับการเติบโตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาองค์กรอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงบริการจากธนาคารพาณิชย์ ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่ สู่เป้าหมายการสร้างนักรบเศรษฐกิจไทย

 

เนื่องจากภาคการส่งออกคิดเป็น 58% ของ GDP ประเทศไทย โดย EXIM BANK มุ่งเน้นการ “เติมทุน เติมความรู้ และเติมโอกาส” ให้แก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนไปจนถึงผู้ประกอบการทั่วไปตลอดทั้ง Supply Chain การส่งออก โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้ง EXIM BANK ยังเป็นธนาคารของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยเริ่มต้นหรือขยายการค้าการลงทุนไปยังเวทีโลกอย่างมั่นใจและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ยุค Next Normal

 

exim bank tris

ผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พลิกจากผลขาดทุนสุทธิเกือบ 1,340 ล้านบาทในปี 2563 เป็นกำไรสุทธิ 1,531 ล้านบาทในปี 2564 สูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินงานในปี 2537 ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า คาดการณ์แนวโน้มรายได้จะยังคงเติบโตในระดับที่เหมาะสมตามเป้าหมายจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและปรับบทบาทใหม่ “กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย” ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของคุณภาพสินทรัพย์อย่างเหมาะสม