บ.กลางฯ หนุนงานสัมมนาเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/01/2022

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมบรรยายในงานสัมมนาโครงการ เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร ซึ่งเป็นความร่วมมือของกองบัญชาการตำรวจนครบาล,กรุงเทพมหานคร,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง,ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน,บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้สถานประกอบการ มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างวินัยจราจรในกลุ่มวัยทำงาน และเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยภายในการสัมมนามีบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ การเสริมสร้างวินัยจราจรกับการบังคับใช้กฎหมาย , นโยบายและการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร , ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและการจัดการจราจรในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง , Behavior Base Safety กับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน , บทบาทของภาคเอกชนกับความร่วมมือเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และ 6 ขั้นตอนสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา