ตลท.เปิดผลโพล “CEO “ ชง 5  เรื่องรัฐต้องเร่งดำเนินการ  เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย!!

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/02/2022

    ตลท.เปิดผลโพล “CEO “ ชง 5  เรื่องรัฐต้องเร่งดำเนินการ  เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย!!

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai (CEO Survey: Economic Outlook 2022) ซึ่งรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมเสนอความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “ประเด็นสำคัญที่ท่านอยากให้ภาครัฐดำเนินการเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจของท่าน” ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะสำคัญสำหรับภาครัฐพิจารณาดำเนินการเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

 

ผู้บริหารระดับสูงบริษัทจดทะเบียนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัท                จดทะเบียน (CEO Survey: Economic Outlook 2022) เพื่อเสนอแนะแนวทางให้ภาครัฐดำเนินการเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้  

  • ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวแต่ต้องได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ ในการกำหนดนโยบายตลอดจนปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำธุรกิจและช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน
  • การเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) การมองภาพองค์รวม การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ (คอร์รัปชั่น) เป็นภาพลักษณ์ของภาครัฐในอุดมคติของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทย
  • นโยบายของภาครัฐที่มีทิศทางชัดเจน รัดกุม ต่อเนื่อง และนำไปปฏิบัติได้จริง ให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน และช่วยให้ภาคเอกชนวางแผนการลงทุนได้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
  • ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับตลาดแรงงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ (Soft Skills) ที่ช่วยให้สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพทางการแข่งขันมากกว่าปัจจุบัน และช่วยพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานมีฝีมือ (Skilled labor)
  • ภาครัฐควรสนับสนุนและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในระยะยาว ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการอย่างแข่งขันที่เป็นธรรม การลดความยุ่งยากในทำธุรกิจ การส่งเสริมการสร้างสรรนวัตกรรม การช่วยให้ภาคเอกชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน การกำหนดนโยบาย / มาตรการที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารพลังงาน และการออกนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมที่เหมาะสมในแต่ละประเภทธุรกิจ อาทิ การส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจเพื่อสุขภาพ การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับภูมิภาค การกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาเนื้อหา (content) เป็นต้น