ไทยสมุทร รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น”

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/06/2022

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2565 จากคุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร Diversity and Inclusion (D&I) ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีความมั่นคงในชีวิต โดยใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน 19 คน ซึ่งทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ทั้งการพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าในอาชีพ การได้รับสิทธิ์และสวัสดิการต่าง ๆ และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังความรักดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง