มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 50

Categories : Update News, PR News

Public : 12/09/2022

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษาจำนวน 178 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจาก 17 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่มีผลการเรียนดี โดยเป็นการดำเนินการผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 50 พร้อมกันนี้มูลนิธิเกียรตินาคินภัทรยังได้สนับสนุนวิทยากรจิตอาสาในโครงการ KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน ไปให้ความรู้ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่...ใส่ในการออม” และ “ชวนน้องๆ ติดอาวุธทางการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อสร้างโอกาสสู่อิสรภาพทางการเงินในอนาคต ทั้งนี้ พิธีมอบทุนจัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี เกียรติวัธนเวคิน อุทยานปิยะมาตานุสรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา