สบน.เผยพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” บนวอลเล็ต สบม. ขายครบวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

Categories : Update News, Wealth

Public : 12/09/2022

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” บนวอลเล็ต สบม. จำหน่ายครบวงเงิน 15,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว พบกันอีกครั้ง 13 ธันวาคม 2565 ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

สบน. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” บนวอลเล็ต สบม. โดย สบน. จะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” อีกครั้ง วงเงิน 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1) สำหรับประชาชน จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 วงเงิน 40,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับจัดสรรพันธบัตร

2) สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ First Come First Served

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” สามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ