ก.ล.ต.พักผู้แนะนำการลงทุนฐานโขมยรหัสลูกค้าสั่งซื้อ-ขายหุ้นแถมปกปิดบัญชี

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/09/2022

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 รายนายเทพอมร วณิชชากร (นายเทพอมร) เป็นเวลา 21 เดือน กรณีรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัด บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

ก.ล.ต. ได้รับรายงานข้อร้องเรียนจาก บล.หยวนต้า และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2563 นายเทพอมรใช้ username และ password ของลูกค้ารายหนึ่งที่ได้มอบหมายให้เพื่อสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายของลูกค้า และขายหลักทรัพย์บางบริษัทในบัญชีของลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่งและเคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าห้ามขาย

นอกจากนี้ นายเทพอมรได้แจ้งข้อมูลรายการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และยอดหลักทรัพย์คงเหลือ ให้ลูกค้าทราบซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริงเพื่อปกปิดผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งใช้ username และ password ในการจัดการบัญชีของลูกค้า เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การถอนเงินหลักประกัน เป็นต้น

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของนายเทพอมรข้างต้น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายเทพอมร เป็นเวลา 21 เดือน แต่เนื่องจากการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนายเทพอมรได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของนายเทพอมร เป็นเวลา 21 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมาประกอบการพิจารณาแล้วด้วย

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและไม่มอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน และไม่ควรมอบ username และ password ของตนเองให้ผู้แนะนำการลงทุนในการสั่งซื้อขาย และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายและทรัพย์สินของผู้ลงทุนเป็นประจำ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ให้บริการโดยเร็ว