บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล ฯ MOU กับ ม.เกษตรฯ  หนุนนโยบาย นำร่องพัฒนาระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร 

Categories : Update News, ESG News

Public : 12/10/2022

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS)สำหรับองค์กร" เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ และพลังงานหมุนเวียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี .เกษตรศาสตร์  รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมลงนาม โดย นายพงษ์ศักดิ์  จึงรุ่งเรืองวัฒนา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป  ตัวแทนบริษัทฯร่วมลงนาม  อาคารสารนิเทศ 50 ปี .เกษตรศาสตร์ บางเขน 

ทั้งนี้  บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เป็น 1 ใน 32 บริษัทนำร่องที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา คือต้องเป็นบริษัทที่มีนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างชัดเจน มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 มีทรัพยากรและบุคลากรที่สามารถจะให้ความร่วมกับทางโครงการฯ และสามารถแสดงข้อมูลในการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานได้ โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินในการขอการรับรองมาตรฐาน สมช. 2 เล่ม 2 ทั้งนี้โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดปริมาณของเสีย รวมทั้งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติสู่การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้  ทางวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม .เกษตร ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข.  มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนำร่อง ตั้งแต่ .. 2565 - .. 2566 โดยมาตรฐานฯดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีการพัฒนาระบบ Certification System ในเรื่องของ Circular Economy Management System สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าธุรกิจในตลอดห่วงโซ่อุปทาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวมต่อไป