เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตอกย้ำ 30 ปีแห่งความสำเร็จบนเส้นทาง ESG

Categories : Update News, ESG News

Public : 12/13/2022

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานครบวงจรตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ตลอด 30 ปี โดยได้รับคะแนนประเมินอย่างโดดเด่นในมิติสังคม (Social Dimension) โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะความรู้ความสามารถและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล และตอกย้ำทิศทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยผลการประเมินดัชนี DJSI ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคะแนนในมิติสังคมเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะความรู้ความสามารถ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่สังคมภายนอกในที่สุด”

 

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 และเป้าหมายระยะกลาง มุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% และลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) ลง 10% ภายในปี 2573 โดยมุ่งขยายธุรกิจไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและพัฒนาพลังงานสะอาดใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้ว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันจะบริหารสินทรัพย์และโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและนำมาใช้กับโรงไฟฟ้า ควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ผ่านการดำเนินงานของ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” องค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานมากว่า 20 ปี

ทั้งนี้ DJSI จัดทำโดย S&P Global ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการหรือธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่นักลงทุน รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย