PROEN จัดกิจกรรม CSR “สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ”

Categories : ESG News, PR News

Public : 12/13/2022

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม CSR “สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ” โรงเรียนวัดห้วยดุก จ.นครสวรรค์ ภายใต้โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับ 8 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ ได้เข้าถึงกีฬาและการออกกำลังกาย บริษัฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา บริษัทฯ ช่วยส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ เยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประเทศชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดห้วยดุก จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้