บอร์ด CPF ไฟเขียว ซื้อหุ้นคืน 2.32% วงเงิน 5 พันล้านบาท

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/15/2022
 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหาทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ซีพีเอฟได้แจ้งอีกว่า ได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา 2 บริษัท คือ 1.บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิรก์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้งจำกัดถือหุ้น 99.99% และ 2. บริษัท CP Norfolk (India) Private Limited เพื่อประกอบการธุรกิจอาหารแปรรูปโดยจดทะเบียนในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านรูปี โดยเป็นการถือหุ้นระหว่าง Norfolk Foods (Private) Limited และ CPF (India) Private Limited สัดส่วนการถือหุ้น 60% และ 40% ตามลำดับ

สำหรับแผนการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินซื้อหุ้นคืนสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จำนวน 200 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีการจับคุ่อัตโนมัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565- 18 มิถุนายน 2566 ภายใต้หลักเกณฑ์ โดยจะนำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันนับจากที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลมาประกบอการพิจารณากำหนดราคาหุ้น โดยราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่า ร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทําการ ตังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 24.36 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรสะสมอยู่ที่ 63,474 ล้านบาท มีหนี้สินที่จะถึงกำหนดใช้คืนนับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคือเท่ากับ 8,000 ล้านบาท มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 2,229 ล้านบาท